maanantai 26. maaliskuuta 2012

Uppgift X - kolla upp källor

Under proseminariets genomgångstillfälle opponerade jag Ann-Sofies uppsats som handlade om gränsöverträdelser i Porkala då området var arrenderat åt Ryssland. Ann-Sofie hade kollat upp vilka orsaker som ledde till att finska medborgare tog sig över gränsen fastän det tydligt var utstakat att man inte fick bege sig dit.

Som källmaterial använde Ann-Sofie av Valpos och Supos arkiv som finns i riksarkivet. Hennes litteratur bestod av böcker berörandes Porkala marinbas, dessa var för det mesta översiktsverk över tiden då Porkala var utarranderat. Efter en snabb sökning på Helka efter böcker berörandes ämnet hittar jag ganska liknande verk som Ann-Sofie använt i sitt arbete. Inte en enda bok som endast skulle beröra gränsöverträdelserna tycks ha skrivits. Flera artiklar berörandes ämnet finner jag även, men även här är det tyst om artiklar som enbart behandlar gränsöverskridelserna.

Jag begav mig till Nationalbiblioteket för att fråga av personalen ifall de hade någon litteratur att rekommendera. Mitt besök var årets flopp då de inte kunde erbjuda något, de visste med nöd och näppe vad Porkalas ryska marinbas var för något.

Överlag anser jag att Ann-Sofie kommit över bra litteratur, de var ganska långt samma verk jag hittade då jag googlade, helkade, nelliade och artoade (höhö). 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti